Privacybeleid

Privacybeleid SYNARGIO architecten B.V.

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken zijn wij te kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke.

1. Contactgegevens

www.synargio.nl
Stationsweg 9
6711 PJ  Ede
Tel 0318618311
KvK 93444583
RSIN 866403152

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

SYNARGIO architecten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, indien nodig, verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Titel
Bedrijf / organisatie
Functie
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Gebouw- / locatiegegevens
Bankrekeningnummer

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SYNARGIO architecten B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Er worden geen Burgerservicenummers, geen gezondheidsgegevens en geen gegevens over minderjarigen verwerkt. Verder worden er geen persoonsgegevens verwerkt gerelateerd aan godsdienst, (persoonlijke) levensovertuiging, ras, politieke opvattingen, seksuele voorkeur of medische gegevens.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

SYNARGIO architecten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het verlenen van diensten op het gebied van het uitoefenen van een architectenbureau en het verrichten van alle daarmee verband houdende werkzaamheden;
Het afhandelen van betalingen;
Het incidenteel verzenden van een reclamefolder.

5. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

SYNARGIO architecten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Gegevens die relevant kunnen zijn voor later gebruik worden gearchiveerd. Dit betreft gegevens verband houdende met ons advieswerk in de breedste zin van het woord. Deze gegevens worden niet stelselmatig gebuikt, maar alleen indien nodig. Het bewaren van persoonsgegevens is niet het doel van het archiveren.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

SYNARGIO architecten B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SYNARGIO architecten B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SYNARGIO architecten B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om persoonsgegevens te verkrijgen en/of te verwerken.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SYNARGIO architecten B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SYNARGIO architecten B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SYNARGIO architecten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via .

SYNARGIO architecten B.V. | Stationsweg 9 | 6711 PJ  EDE | Postadres: Postbus 8243 | 6710 AE  Ede
t: 0318 618 311 | i: www.synargio.nl | e: | kvk: 93444583 | btw: NL866403152B01

privacybeleid